Contact information

Distribution in Taiwan (Semiconductor Applications) (copy 1)

Mesoscope Technology Co., Ltd.
1F, No.22, Sec.2
Zhong Yi Rd, Guei shan Township Tao Yuan Country
333 Taiwan, R.O.C.

 +886-2-29786535
 +886-3-3975177 EXT: 19
 ryan@mesoscope.com.tw
 www.mesoscope.com.tw/index.php

Distribution in Taiwan (Material Science & Life Science)

Pentad Scientific Corporation
8F-2, No 295, Sec 2
Kuang-Fu Rd, Hsin-Chu
Taiwan, R.O.C.

 +886 3 572 8466
 +886 3 572 8467
 albert_chen@pentad.com.tw
 www.pentad.com.tw